جامعه بهائیان آمریکا
اجتماعی مقالات

جامعه بهائیان آمریکا: همیشه و همه جا تحت کنترل ؛ (قسمت سوم)

اعلام دیدگاه‌ها و مواضع رسمی از دیگر مکانیسم‌های کنترلی مهم است.مکانیسم‌های کنترلی متعددی در خصوص نظام انتخاباتی و واقعیات قدرت در جامعه بهائی وجود دارد.