مفید بودن
سخن سردبیر

مفید بودن، بهترین تقدیر امسال

گاهی تو زندگی، برخی افراد از خواهر و برادر و خانواده برای آدم ارزشمندتر میشن ! بعضی دوستها جای خالی برادرهای نداشته رو میگیرن و محبت خواهر نداشته رو جبران میکنن ! یه طوری باهات همراه میشن که بعضا خانواده و هم خونت اینطوری نیستن ! از همه چیز مایه می ذارن، وقت و سرمایه […]